Your Cart(0)
• 1. How do I use a Sanook life?
When you buy an experience "Sanook life" you get a reservation code whichwill be sent to you se by mail or sms according to your wishes.
Then you are asked to call or email with your choices and dates.
Similarly, the service provider will made aware of the code that it can collect its fee.

ฉันจะใช้ Sanook life ได้อย่างไร?
เมื่อคุณซื้อประสบการณ์ " Sanook life " คุณจะได้รับรหัสที่คุณจองโดยจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ sms
ตามความต้องการของคุณ
แล้วคุณจะต้องโทรหรืออีเมล์มาหาเราด้วยทางไหนก็ได้และวันที่คุณต้องการ
ในทำนองเดียวกันผู้ให้บริการจะตระหนักถึงรหัสที่จะสามารถนำมาใช้เก็บค่าบริการได้

• 2. How many “Sanook” life activities does one code entitle the customer to?
Each code belongs to one person and can not be changed by request with our after sales service.

มีกิจกรรมชีวิตสนุกกี่กิจกรรมที่ 1รหัส่ามารถจะใช้ได้?
รหัสแต่ละอันเป็นแต่ละความหมายและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่คุณได้ซื้อไปแล้ว

• 3. How long is the Sanook code valid for?
It is valid for one year from the date of purchase.

รหัสสนุกสามารถใช้ได้นานแค่ไหน?
หนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อ

• 4. Are There Any conditions I need to comply with, When using my code?
Upon receipt of your confirmation email, you will receive a PDF file You will find all the information about the service as well as comments and recommendations, however, our customer service will facilitate by phone or mail to all requests for
more info.

จะมีเงื่อนไขใดฉันต้องปฏิบัติตามสนุกหรือไม่ เมื่อใช้รหัสของฉัน?
เมื่อได้รับอีเมล์ยืนยันของคุณคุณจะได้รับไฟล์ PDF
คุณจะพบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการบริการเช่นเดียวกับความเห็นและคำแนะนำ อย่างไรก็ตาม
การบริการลูกค้าของเราจะอำนวยความสะดวกโดยทางโทรศัพท์หรืออีเมล์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

• 5. Do I have to choose a specific activity or a specific date and package When I buy
or receive a Sanook life?
You can choose any activity from your PDF file. Look at each company sets of terms and conditions for the service selected so we recommend that you read each section
Sanook life does not bear any responsibility for each partner when their terms and conditions are set

ฉันจะต้องเลือกกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงหรือวันที่เจาะจงและแพ็คเกจเมื่อฉันซื้อหรือได้รับ a Sanook life?
คุณสามารถเลือกกิจกรรมในไฟล์ PDF ของคุณ ดูกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขแต่ละบริษัทสำหรับการให้บริการ
ดังนั้นเราจึงแนะนำให้คุณอ่านแต่ละตอน
Sanook life ไม่สามารถรับผิดชอบในข้อกำหนดและเงื่อนไขของที่พวกเขาตั้งขึ้นได้

6. I have a sanOOk life - are There Any Additional costs I have to pay?
The reservation code will entitle you to reserve and pay for the experience, which is defined as Sanook.
Extras , if you want extra services will have to pay extra.

ฉันมี sanOOk life - จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ฉันต้องจ่ายหรือไม่?
รหัสสำรองที่จะทําให้คุณสามารถจองและจ่ายสำหรับประสบการณ์ซึ่งถูกกำหนดให้ในสนุก
ถ้าคุณต้องการบริการเสริม คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

• 7. Can I extend the validity of my Sanook code?
Yes there is no problem after sales service will be delighted to make an extension.

ฉันสามารถขยายเวลาของรหัสสนุกของฉันได้หรือไม่
ไม่มีปัญหาบริการหลังการขาย เรายินดีที่จะขยายเวลาให้แก่คุณ

• 8. Can I exchange my Sanook code after it has expired?
Yes the code that has not been approved by a provider is still valid.

ฉันสามารถนำรหัสของฉันมาแลกหลังจากที่มันหมดอายุได้หรือไม่
ได้ หากรหัสยังไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ให้บริการ รหัสของคุณยังคงสามารถใช้ได้

• 9. I've made a booking - can I change it?
Yes, but if you have already dealt with the reseervation provider we will see if conditions allow for a partial refund, cancellation and no refund. Be sure to read the conditions of each service to avoid any surprises .

ฉันได้ทำการจองไปแล้ว - ฉันสามารถเปลี่ยนได้หรือไม่
ได้ แต่ถ้าคุณทำการจองแล้ว เราจะดูว่าเงื่อนไขให้ว่าจะสามารถคืนเงินบางส่วน ยกเลิกการหรือมาสามารถคินเงินได้
กรุณาแน่ใจว่าคุณได้อ่านเงื่อนไขการใช้บริการของแต่ละบริการเพื่อจะหลีกเลี่ยงความสงสัยไดๆ

• 10. What happens if I make a booking and do not show up on the day?
If you made the booking and you do not cancel in time according to the terms of service the conditions described previously will apply.

เกิดอะไรขึ้นถ้าฉันทำการจองแต่ฉันไม่ได้ไปมนวันนั้น?
ถ้าคุณทำการจองและคุณไม่ได้ยกเลิกในเวลาตามเงื่อนไขการให้บริการ เราจะใช้เงื่อนไขตามที่ได้ตกลงไว้

• 11. What happens if I have booked an activity which is canceled due to bad
weather?
In príncipe all cancellations due to weather problems should be included in the conditions of the service provider and the payment will be made unless these conditions where known to the client prior and warned in a writting

เกิดอะไรขึ้นถ้าฉันจองกิจกรรมแล้วถูกยกเลิกเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้าย
ในการยกเลิกการจองทั้งหมดเนื่องจากปัญหาสภาพอากาศจะรวมอยู่ในเงื่อนไขของผู้ให้บริการและการชำระเงินจะสามารถดำเนินกา
รได้ เว้นแต่ว่าสถานะการณ์เหล่านี้ได้ถูกเตือนและเตือนในลักษณะที่เป็นลายลักษณ์อักษร

• 12. The Sanook experience I wish to book for one night is it possible to book additional nights?
Yes you can directly contact the provider to make the reservations.

ประสบการณ์สนุกที่ฉันประสงค์ที่จะจองสำหรับหนึ่งคืน - ฉันสามารถจองคืนเพิ่มเติมได้หรือไม่
ใด้ คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเพื่อทำการจอง


Sukhumvit soi 21, Interchange Building B2 Floor Bangkok, 10110 Thailand 081 660 0864

We Accept...

We Accept Visa We Accept Mastercard We Accept PayPal